We gebruiken cookies om te kijken of je ons leuk vindt. Voor de rest laten we je gerust. Echt waar.

We beloven het.

Schermafdruk-2019-02-26-17.10.49

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn een document voor als de samenwerking niet helemaal goed liep. Hieronder vind je de belangrijkste afspraken rond betalingen, de beeïndiging van een overeenkomst en zo veel meer. Let op, geschreven door een advocaat.

Toepasbaarheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de prestatie waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de klant of de inhoud van een samenwerkingsovereenkomst die tot stand komt tussen ons en de klant. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Offertes

Bij een eventuele aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van een overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. Indien geen termijn vermeld staat in de offerte, is de offerte geldig voor een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod.

Prijs

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle eventuele taksen, rechten, verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de klant.

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar te Brugge, in onze kantoren of op onze bankrekening op de facturen vermeld binnen de 10 dagen na factuurdatum en dit zonder korting. Er kan een voorschotfactuur opgemaakt worden in functie van de gevorderde werkzaamheden die reeds uitgevoerd werden dan wel in functie van de aard van de opdracht die ons toebedeeld wordt.

De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover ons ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Niet-betaling

In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de factuurdatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 8% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft te betalen, zijn wij niet verplicht tot verdere levering en kunnen wij tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en een schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan 15% van de factuurbedragen, met een minimum van € 100,00.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling -zelfs niet officieel vastgesteld- of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Klachten

Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Klachten wegens niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de problematiek, binnen de 8 dagen na oplevering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de geleverde diensten. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

Uitvoering - levering

De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van ons wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben tevens mogelijks tot gevolg dat de opgestelde prijsraming kan wijzigen. Elke verandering in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen en die een substantiële invloed heeft op de prijsraming, zal zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen prijsramingen zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elk factuurprotest om die reden als ongegrond aanzien. Een gemelde wijziging in de prijsraming omwille van een wijziging in de bestelling of opdracht zal onder geen beding de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen.

Overgang van eigendom en risico

Alle aan de klant geleverde diensten, zelfs wanneer deze door hem reeds worden gebruikt, blijven eigendom van ons tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. Wordt het bestelde door de klant doorverkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte diensten. De klant draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, tenietgaan of vernieling van de diensten.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot hetzij de terugbetaling van de waarde van bestelling of opdracht, hetzij het kosteloze herstel/herwerking ervan, naar onze keuze. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, schade aan andere onderdelen of goederen. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst.

Ingeval van ziekte of overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening van ons geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze ziekteperiode of overmacht, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn voor een eventueel geleden schade of verlies en zonder dat een facturatievermindering plaatsvindt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons in redelijkheid niet van die omstandigheid te voorzien was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Bestellingen en annuleringen

Bij het bestellen en/of inboeken van diensten kunnen wij autonoom beslissen om een voorschotfactuur op te maken. Bij betaling van dit voorschot verbindt de klant zich ertoe de bestelde diensten aan te schaffen of te laten leveren. Deze verbintenis is onomkeerbaar. Bij annuleringen kan de klant dit voorschot niet terugvorderen wegens de ontstane winstderving.

Elke annulering van een bestelling van diensten dient naast telefonisch ook per brief te geschieden. Annulering van een opdracht tot dienstverlening kan tot 30 dagen voorafgaand aan de geplande opdracht, waarbij wij gerechtigd zijn op een vergoeding ten belope van 30% van de opdracht, met een minimum van € 1.000,00. Indien het annuleren van een opdracht tot dienstverlening gebeurt binnen de 15 dagen voorafgaand aan de geplande opdracht, zijn wij gerechtigd op een vergoeding ten belope van 60% van de opdracht. Indien het annuleren van de opdracht binnen de 5 dagen voorafgaand aan de geplande opdracht tot dienstverlening gebeurt, behouden wij het recht 100% van de opdracht te factureren.

Uitvoering van de opdracht

Wij voeren onze opdracht ter goeder trouw uit en baseren ons hiervoor op de informatie die ons in het kader van de aanbieding is verstrekt door de klant . De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van door de haar verstrekte of voorgeschreven uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.

Overgang van eigendom en risico

De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betaling van de facturen, valt enkel onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Het Belgisch recht is van toepassing.

Wij behouden ons het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan. De algemene voorwaarden zijn steeds te raadplegen via onze website.